موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان