مهدی قاسمی

  • استفاده از مواد ضدخوردگی جدید در چاه‌های خانگیران

    استفاده از مواد ضدخوردگی جدید در چاه‌های خانگیران

    شرکت‌های تولیدکننده معتبر و دانش‌بنیان تولید مواد ضدخوردگی برای نخستین بار سه نوع ماده ضدخوردگی جدید تزریق منقطع (درون‌چاهی) و دو نوع ماده ضدخوردگی جدید تزریق پیوسته به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تولید کردند و این مواد در چاه‌های شرکت بهره‌بردای نفت و گاز شرق استفاده شده است.