مهدی میرزاده

  • خط لوله گوره - جاسک؛ ضامن استمرار صادرات نفت

    خط لوله گوره - جاسک؛ ضامن استمرار صادرات نفت

    عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان، احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک در منطقه مکران را طرحی راهبردی دانست که هدف از آن کاهش وابستگی ایران به تنگه هرمز، کاهش ریسک و تضمین استمرار صادرات نفت خام، افزایش پایانه‌های صادرات نفت و تمرکززدایی و جلوگیری از تجمع و قطبی شدن پایانه‌‏های نفتی در یک منطقه است.