نخستین جلسه کمیته مشترک راهبری (JMC) طرح توسعه میدان سپهر و جفیر