نشست خبری مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران