نصب سکو در میادین مشترک

  • گزیده‌های نفتی هفته

    گزیده‌های نفتی هفته

    نصب سکو در میدان‌های مشترک پارس جنوبی و سلمان، سقوط قیمت نفت، بررسی شیوع کرونا در مناطق عملیاتی با حضور وزیر نفت و سرانجام بنزین نوروزی را می‌توانید در گزیده‌های نفتی این هفته بخوانید.