دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

P.L.C ABB MODEL: ADVANT CONTROLLER

مناقصه

1397.1139

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.