تجهیزات های تک

  • بومی‌سازی تجهیزات های‌تک در نفت‌خیز جنوب

    بومی‌سازی تجهیزات های‌تک در نفت‌خیز جنوب

    مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از بومی‌سازی و ساخت تجهیزات با فناوری بالا (های‌تک) مورد نیاز صنعت نفت با تمرکز بر هم‌افزایی و استفاده حداکثری از تجربه صنعت و توان علمی دانشگاه‌ها و آغاز ساخت داخل ۱۰۰ ابزار توپک انبساطی قابل نصب/ برداشت ازسوی دانشگاه صنعتی شریف خبر داد.