رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران