روزنامه شرق

  • زنگنه و بابک زنجانی؛ نماد ۲ نگرش

    زنگنه و بابک زنجانی؛ نماد ۲ نگرش

    هفته گذشته در گرماگرم تحرکات سیاسی ایران و آمریکا، برجسته‌شدن هم‌زمان و در کنار هم نام بیژن زنگنه (وزیر نفت) و بابک زنجانی (بدهکار نفتی) در فضای رسانه‌ای و مجازی، تعجب‌برانگیز و درخور تأمل بود؛ تعجب از اینکه نام یک مقام رسمی کشور در کنار یک مجرم اقتصادی برده می‌شود و قابل تأمل از این نظر که مقایسه این دو، چه اهداف پنهانی برای طراحان آن دارد.