سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی