نشست تبیین نحوه برگزاری فراخوان سرمایه گذاران احداث طرحهای پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی