احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمائی صنایع پتروشیمی ایران