مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی