کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک و غیراوپک